نرگس

کاش نرگس بر درم پا می گذاشت/ بر سرش تاجی زگلها می گذاشت/ کاش بر چشمم قدومش می نهاد/ بر سرم شوری و غوغا می گذاشت/ عاشقانه می سرود از رازقی/ روح و جانم را به عشق وا می گذاشت/ کاش امشب عشق من در خانه بود/ پرتوی از عشق بر جا می گذاشت/ تا سحر بر دیده گانم می نشست/یک شبی را تا سحر جا می گذاشت.  ف ه

/ 2 نظر / 21 بازدید